Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej

Bp Adam Bałabuch urodził się 13.04.1961 r. w Ścinawce Średniej jako syn Michała i Wacławy z domu Osiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1968-1976 w Ścinawce Średniej, następnie w latach 1976-1980 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, gdzie w roku 1980 uzyskał maturę. W latach 1980-1986 studiował na Papieskim Wydziale Teologiczny we Wrocławiu i jednocześnie był alumnem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia uwieńczył uzyskaniem stopnia magistra teologii na podstawie pracy Rozwój duchowości ludzi chorych. Aspekt psychologiczno-teologiczny. Praca została napisana na seminarium naukowym z teologii praktycznej pod kierunkiem ks. prof. Jana Kruciny. 24.05.1986 r. przyjął święcenia prezbiteratu w archikatedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza. W latach 1986-1987 był wikariuszem w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Oławie.

Studia licencjackie i doktoranckie w latach 1987‑1991 ‑ specjalizacja homiletyczna w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1989 uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy Przemówienia i listy ks. Michała Rękasa jako próba kształtowania życia religijnego chorych. Natomiast w roku 1991 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie pracy Nauka Jana Pawła II o cierpieniu i jej recepcja w kaznodziejstwie polskim. Promotorem pracy był ks. prof. Mieczysław Brzozowski.

Po ukończeniu studiów na KUL: od 1991 roku adiunkt przy katedrze homiletyki na PWT we Wrocławiu ‑ wykłady: teologia słowa Bożego, homiletyka i ćwiczenia z homiletyki. W latach 1991-1992 prefekt, a w latach 1992-1996 ojciec duchowny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu; w latach 1993 -1997  sekretarz   generalny   Papieskiego   Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; w latach 1996 - 1997 dyrektor administracyjny PWT we Wrocławiu; w latach 1993 - 1997  współredaktor „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” oraz „Biuletynu PWT we Wrocławiu”;  w latach 1993 - 1997 brał czynny udział w organizowaniu Wrocławskich Dni Duszpasterskich; w latach 1992-1998 asystent kościelny Ruchu "Wiara i Światło.

W roku 1997 przeszedł do pracy duszpasterskiej i w latach 1997 – 2004 był proboszczem parafii p.w. św. Michała Archanioła w Długołęce. W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję Diecezjalnego Dyrektora Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej.

25.06.2004 r. inkardynowany do diecezji świdnickiej. W latach 2004-2005 dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej; od 28.06.2004 r. delegat Biskupa Świdnickiego ds. Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej i PWT we Wrocławiu – studia w Świdnicy; od 08.09.2004 r. wikariusz generalny diecezji świdnickiej; od 28.09.2004 r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej; od 16.10.2004 r. członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Świdnickiej; od 18.11.2004 r. członek Kolegium Konsultorów Diecezji Świdnickiej; od 01.07.2005 r. do 31.08.2008 r. rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. W latach 2004-2008 przewodniczący kolegium redakcyjnego Świdnickich Studiów Teologicznych wydawanych przy WSD Diecezji Świdnickiej; od 15.09.2013 r. moderator Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Otrzymane godności: Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu, Kanonik Gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Kapelan Jego Świątobliwości.

19 marca 2008 roku ogłoszono decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI podnoszącą ks. Adama Bałabucha do godności biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej. Jego stolicą tytularną jest Aurusuliana.  W dewizie biskupiej zawarł całkowite oddanie się Chrystusowi i Maryi w posłudze pasterskiej: Totus Christi et Mariae (Cały Chrystusa i Maryi). Święcenia biskupie przyjął 8 maja 2008 r. w uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona diecezji świdnickiej. Głównym konsekratorem podczas świeceń biskupich ks. Adama Bałabucha był bp Ignacy Dec, pierwszy biskup świdnicki. Współkonsekratorami byli: ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski i ks. bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był od września 2010 r. do października 2014 r. Przewodniczącym Podkomisji ds. Służby Liturgicznej i Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów. Od czerwca 2011 r. do 11 czerwca 2021 r. był Przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od 12 czerwca jest członkiem tejże Komisji.

   
­